sidereal time

sidereal time là gì? Ý nghĩa của từ sidereal time giờ thiên văn

  • sidereal time là gì ?

  • Ý nghĩa của từ sidereal time là gì ?
  • sidereal time là gì trong toán học ?
  • sidereal time dịch
  • sidereal time dictionary
  • sidereal time là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ sidereal time trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ sidereal time trong toán học
  • sidereal time tiếng việt là gì ?
  • What is sidereal time in english ?