sidereal

sidereal là gì? Ý nghĩa của từ sidereal tv.vũ trụ; (thuộc) sao, tinh tú

  • sidereal là gì ?

  • Ý nghĩa của từ sidereal là gì ?
  • sidereal là gì trong toán học ?
  • sidereal dịch
  • sidereal dictionary
  • sidereal là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ sidereal trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ sidereal trong toán học
  • sidereal tiếng việt là gì ?
  • What is sidereal in english ?