shut-off contact

shut-off contact là gì? Ý nghĩa của từ shut-off contact mt.công tắc hãm

  • shut-off contact là gì ?

  • Ý nghĩa của từ shut-off contact là gì ?
  • shut-off contact là gì trong toán học ?
  • shut-off contact dịch
  • shut-off contact dictionary
  • shut-off contact là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ shut-off contact trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ shut-off contact trong toán học
  • shut-off contact tiếng việt là gì ?
  • What is shut-off contact in english ?