short-wave

short-wave là gì? Ý nghĩa của từ short-wave vl.sóng ngắn

  • short-wave là gì ?

  • Ý nghĩa của từ short-wave là gì ?
  • short-wave là gì trong toán học ?
  • short-wave dịch
  • short-wave dictionary
  • short-wave là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ short-wave trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ short-wave trong toán học
  • short-wave tiếng việt là gì ?
  • What is short-wave in english ?