shock wave

shock wave là gì? Ý nghĩa của từ shock wave sóng kích động; sóng va chạm

  • shock wave là gì ?

  • Ý nghĩa của từ shock wave là gì ?
  • shock wave là gì trong toán học ?
  • shock wave dịch
  • shock wave dictionary
  • shock wave là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ shock wave trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ shock wave trong toán học
  • shock wave tiếng việt là gì ?
  • What is shock wave in english ?