shock velocity

shock velocity là gì? Ý nghĩa của từ shock velocity vận tốc kích động

  • shock velocity là gì ?

  • Ý nghĩa của từ shock velocity là gì ?
  • shock velocity là gì trong toán học ?
  • shock velocity dịch
  • shock velocity dictionary
  • shock velocity là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ shock velocity trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ shock velocity trong toán học
  • shock velocity tiếng việt là gì ?
  • What is shock velocity in english ?