shock strength

shock strength là gì? Ý nghĩa của từ shock strength cường độ kích động

  • shock strength là gì ?

  • Ý nghĩa của từ shock strength là gì ?
  • shock strength là gì trong toán học ?
  • shock strength dịch
  • shock strength dictionary
  • shock strength là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ shock strength trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ shock strength trong toán học
  • shock strength tiếng việt là gì ?
  • What is shock strength in english ?