shock reflection

shock reflection là gì? Ý nghĩa của từ shock reflection phản xạ kích động

  • shock reflection là gì ?

  • Ý nghĩa của từ shock reflection là gì ?
  • shock reflection là gì trong toán học ?
  • shock reflection dịch
  • shock reflection dictionary
  • shock reflection là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ shock reflection trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ shock reflection trong toán học
  • shock reflection tiếng việt là gì ?
  • What is shock reflection in english ?