shock method

shock method là gì? Ý nghĩa của từ shock method phương pháp kích động

  • shock method là gì ?

  • Ý nghĩa của từ shock method là gì ?
  • shock method là gì trong toán học ?
  • shock method dịch
  • shock method dictionary
  • shock method là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ shock method trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ shock method trong toán học
  • shock method tiếng việt là gì ?
  • What is shock method in english ?