shock front

shock front là gì? Ý nghĩa của từ shock front tuyến kích động

  • shock front là gì ?

  • Ý nghĩa của từ shock front là gì ?
  • shock front là gì trong toán học ?
  • shock front dịch
  • shock front dictionary
  • shock front là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ shock front trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ shock front trong toán học
  • shock front tiếng việt là gì ?
  • What is shock front in english ?