shock discontinuity

shock discontinuity là gì? Ý nghĩa của từ shock discontinuity gián đoạn kích động

  • shock discontinuity là gì ?

  • Ý nghĩa của từ shock discontinuity là gì ?
  • shock discontinuity là gì trong toán học ?
  • shock discontinuity dịch
  • shock discontinuity dictionary
  • shock discontinuity là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ shock discontinuity trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ shock discontinuity trong toán học
  • shock discontinuity tiếng việt là gì ?
  • What is shock discontinuity in english ?