shock directrix

shock directrix là gì? Ý nghĩa của từ shock directrix đĩa kích động

  • shock directrix là gì ?

  • Ý nghĩa của từ shock directrix là gì ?
  • shock directrix là gì trong toán học ?
  • shock directrix dịch
  • shock directrix dictionary
  • shock directrix là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ shock directrix trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ shock directrix trong toán học
  • shock directrix tiếng việt là gì ?
  • What is shock directrix in english ?