sher

sher là gì? Ý nghĩa của từ sher cắt; trượt, sát mòn

  • sher là gì ?

  • Ý nghĩa của từ sher là gì ?
  • sher là gì trong toán học ?
  • sher dịch
  • sher dictionary
  • sher là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ sher trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ sher trong toán học
  • sher tiếng việt là gì ?
  • What is sher in english ?