sharp resonance

sharp resonance là gì? Ý nghĩa của từ sharp resonance cộng hưởng nhọn

  • sharp resonance là gì ?

  • Ý nghĩa của từ sharp resonance là gì ?
  • sharp resonance là gì trong toán học ?
  • sharp resonance dịch
  • sharp resonance dictionary
  • sharp resonance là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ sharp resonance trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ sharp resonance trong toán học
  • sharp resonance tiếng việt là gì ?
  • What is sharp resonance in english ?