shaft

shaft là gì? Ý nghĩa của từ shaft Cơ.trục

  • shaft là gì ?

  • Ý nghĩa của từ shaft là gì ?
  • shaft là gì trong toán học ?
  • shaft dịch
  • shaft dictionary
  • shaft là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ shaft trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ shaft trong toán học
  • shaft tiếng việt là gì ?
  • What is shaft in english ?