sextic

sextic là gì? Ý nghĩa của từ sextic bậc sáu, cấp sáu // phương trình bấc sáu, đường bấc sáu

  • sextic là gì ?

  • Ý nghĩa của từ sextic là gì ?
  • sextic là gì trong toán học ?
  • sextic dịch
  • sextic dictionary
  • sextic là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ sextic trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ sextic trong toán học
  • sextic tiếng việt là gì ?
  • What is sextic in english ?