set of the first category

set of the first category là gì? Ý nghĩa của từ set of the first category tập hợp thuộc phậm trù thứ nhất

  • set of the first category là gì ?

  • Ý nghĩa của từ set of the first category là gì ?
  • set of the first category là gì trong toán học ?
  • set of the first category dịch
  • set of the first category dictionary
  • set of the first category là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ set of the first category trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ set of the first category trong toán học
  • set of the first category tiếng việt là gì ?
  • What is set of the first category in english ?