serial adder

serial adder là gì? Ý nghĩa của từ serial adder bộ cộng lần lượt

  • serial adder là gì ?

  • Ý nghĩa của từ serial adder là gì ?
  • serial adder là gì trong toán học ?
  • serial adder dịch
  • serial adder dictionary
  • serial adder là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ serial adder trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ serial adder trong toán học
  • serial adder tiếng việt là gì ?
  • What is serial adder in english ?