sequential

sequential là gì? Ý nghĩa của từ sequential (thuộc) dãy; tk. liên tiếp

  • sequential là gì ?

  • Ý nghĩa của từ sequential là gì ?
  • sequential là gì trong toán học ?
  • sequential dịch
  • sequential dictionary
  • sequential là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ sequential trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ sequential trong toán học
  • sequential tiếng việt là gì ?
  • What is sequential in english ?