sentence

sentence là gì? Ý nghĩa của từ sentence log.câu, mệnh đề

  • sentence là gì ?

  • Ý nghĩa của từ sentence là gì ?
  • sentence là gì trong toán học ?
  • sentence dịch
  • sentence dictionary
  • sentence là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ sentence trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ sentence trong toán học
  • sentence tiếng việt là gì ?
  • What is sentence in english ?