sensitive film

sensitive film là gì? Ý nghĩa của từ sensitive film phim bắt sáng

  • sensitive film là gì ?

  • Ý nghĩa của từ sensitive film là gì ?
  • sensitive film là gì trong toán học ?
  • sensitive film dịch
  • sensitive film dictionary
  • sensitive film là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ sensitive film trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ sensitive film trong toán học
  • sensitive film tiếng việt là gì ?
  • What is sensitive film in english ?