semi-transverse axis

semi-transverse axis là gì? Ý nghĩa của từ semi-transverse axis trục nửa xuyên

  • semi-transverse axis là gì ?

  • Ý nghĩa của từ semi-transverse axis là gì ?
  • semi-transverse axis là gì trong toán học ?
  • semi-transverse axis dịch
  • semi-transverse axis dictionary
  • semi-transverse axis là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ semi-transverse axis trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ semi-transverse axis trong toán học
  • semi-transverse axis tiếng việt là gì ?
  • What is semi-transverse axis in english ?