selector

selector là gì? Ý nghĩa của từ selector mt.máy chọn, máy tìm, máy dò

  • selector là gì ?

  • Ý nghĩa của từ selector là gì ?
  • selector là gì trong toán học ?
  • selector dịch
  • selector dictionary
  • selector là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ selector trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ selector trong toán học
  • selector tiếng việt là gì ?
  • What is selector in english ?