seismology

seismology là gì? Ý nghĩa của từ seismology địa chấn học

  • seismology là gì ?

  • Ý nghĩa của từ seismology là gì ?
  • seismology là gì trong toán học ?
  • seismology dịch
  • seismology dictionary
  • seismology là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ seismology trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ seismology trong toán học
  • seismology tiếng việt là gì ?
  • What is seismology in english ?