seismograph

seismograph là gì? Ý nghĩa của từ seismograph máy ghi động đất, máy địa chấn

  • seismograph là gì ?

  • Ý nghĩa của từ seismograph là gì ?
  • seismograph là gì trong toán học ?
  • seismograph dịch
  • seismograph dictionary
  • seismograph là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ seismograph trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ seismograph trong toán học
  • seismograph tiếng việt là gì ?
  • What is seismograph in english ?