segment

segment là gì? Ý nghĩa của từ segment xecmăng; đoạn; phân (viên phân, cầu phân)

  • segment là gì ?

  • Ý nghĩa của từ segment là gì ?
  • segment là gì trong toán học ?
  • segment dịch
  • segment dictionary
  • segment là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ segment trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ segment trong toán học
  • segment tiếng việt là gì ?
  • What is segment in english ?