sectionally smooth

sectionally smooth là gì? Ý nghĩa của từ sectionally smooth trơn từng mảnh

  • sectionally smooth là gì ?

  • Ý nghĩa của từ sectionally smooth là gì ?
  • sectionally smooth là gì trong toán học ?
  • sectionally smooth dịch
  • sectionally smooth dictionary
  • sectionally smooth là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ sectionally smooth trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ sectionally smooth trong toán học
  • sectionally smooth tiếng việt là gì ?
  • What is sectionally smooth in english ?