second fundamental form

second fundamental form là gì? Ý nghĩa của từ second fundamental form dang cơ bản thứ hai

  • second fundamental form là gì ?

  • Ý nghĩa của từ second fundamental form là gì ?
  • second fundamental form là gì trong toán học ?
  • second fundamental form dịch
  • second fundamental form dictionary
  • second fundamental form là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ second fundamental form trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ second fundamental form trong toán học
  • second fundamental form tiếng việt là gì ?
  • What is second fundamental form in english ?