screw

screw là gì? Ý nghĩa của từ screw đường đinh ốc

  • screw là gì ?

  • Ý nghĩa của từ screw là gì ?
  • screw là gì trong toán học ?
  • screw dịch
  • screw dictionary
  • screw là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ screw trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ screw trong toán học
  • screw tiếng việt là gì ?
  • What is screw in english ?