scalene

scalene là gì? Ý nghĩa của từ scalene không đều cạnh

  • scalene là gì ?

  • Ý nghĩa của từ scalene là gì ?
  • scalene là gì trong toán học ?
  • scalene dịch
  • scalene dictionary
  • scalene là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ scalene trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ scalene trong toán học
  • scalene tiếng việt là gì ?
  • What is scalene in english ?