saturable core

saturable core là gì? Ý nghĩa của từ saturable core mt. cuộn bão hoà

  • saturable core là gì ?

  • Ý nghĩa của từ saturable core là gì ?
  • saturable core là gì trong toán học ?
  • saturable core dịch
  • saturable core dictionary
  • saturable core là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ saturable core trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ saturable core trong toán học
  • saturable core tiếng việt là gì ?
  • What is saturable core in english ?