satisfiability

satisfiability là gì? Ý nghĩa của từ satisfiability log.tính thực hiện được, tính thỏa mãn được

  • satisfiability là gì ?

  • Ý nghĩa của từ satisfiability là gì ?
  • satisfiability là gì trong toán học ?
  • satisfiability dịch
  • satisfiability dictionary
  • satisfiability là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ satisfiability trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ satisfiability trong toán học
  • satisfiability tiếng việt là gì ?
  • What is satisfiability in english ?