sampling ratio

sampling ratio là gì? Ý nghĩa của từ sampling ratio tỷ lệ lấy mẫu

  • sampling ratio là gì ?

  • Ý nghĩa của từ sampling ratio là gì ?
  • sampling ratio là gì trong toán học ?
  • sampling ratio dịch
  • sampling ratio dictionary
  • sampling ratio là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ sampling ratio trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ sampling ratio trong toán học
  • sampling ratio tiếng việt là gì ?
  • What is sampling ratio in english ?