sampler

sampler là gì? Ý nghĩa của từ sampler xib.người lấy mẫu

  • sampler là gì ?

  • Ý nghĩa của từ sampler là gì ?
  • sampler là gì trong toán học ?
  • sampler dịch
  • sampler dictionary
  • sampler là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ sampler trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ sampler trong toán học
  • sampler tiếng việt là gì ?
  • What is sampler in english ?