sample design

sample design là gì? Ý nghĩa của từ sample design thiết kế mẫu

  • sample design là gì ?

  • Ý nghĩa của từ sample design là gì ?
  • sample design là gì trong toán học ?
  • sample design dịch
  • sample design dictionary
  • sample design là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ sample design trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ sample design trong toán học
  • sample design tiếng việt là gì ?
  • What is sample design in english ?