saltus-function

saltus-function là gì? Ý nghĩa của từ saltus-function hàm bước nhảy

  • saltus-function là gì ?

  • Ý nghĩa của từ saltus-function là gì ?
  • saltus-function là gì trong toán học ?
  • saltus-function dịch
  • saltus-function dictionary
  • saltus-function là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ saltus-function trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ saltus-function trong toán học
  • saltus-function tiếng việt là gì ?
  • What is saltus-function in english ?