salient

salient là gì? Ý nghĩa của từ salient nhô lên, lồi ra

  • salient là gì ?

  • Ý nghĩa của từ salient là gì ?
  • salient là gì trong toán học ?
  • salient dịch
  • salient dictionary
  • salient là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ salient trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ salient trong toán học
  • salient tiếng việt là gì ?
  • What is salient in english ?