salience

salience là gì? Ý nghĩa của từ salience sự nhô lên, sự lồi

  • salience là gì ?

  • Ý nghĩa của từ salience là gì ?
  • salience là gì trong toán học ?
  • salience dịch
  • salience dictionary
  • salience là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ salience trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ salience trong toán học
  • salience tiếng việt là gì ?
  • What is salience in english ?