sale

sale là gì? Ý nghĩa của từ sale kt.sự bán (hàng hóa)

  • sale là gì ?

  • Ý nghĩa của từ sale là gì ?
  • sale là gì trong toán học ?
  • sale dịch
  • sale dictionary
  • sale là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ sale trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ sale trong toán học
  • sale tiếng việt là gì ?
  • What is sale in english ?