saddle-shaped

saddle-shaped là gì? Ý nghĩa của từ saddle-shaped hh.hình yên ngựa

  • saddle-shaped là gì ?

  • Ý nghĩa của từ saddle-shaped là gì ?
  • saddle-shaped là gì trong toán học ?
  • saddle-shaped dịch
  • saddle-shaped dictionary
  • saddle-shaped là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ saddle-shaped trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ saddle-shaped trong toán học
  • saddle-shaped tiếng việt là gì ?
  • What is saddle-shaped in english ?