saddle function

saddle function là gì? Ý nghĩa của từ saddle function hàm yên ngựa

  • saddle function là gì ?

  • Ý nghĩa của từ saddle function là gì ?
  • saddle function là gì trong toán học ?
  • saddle function dịch
  • saddle function dictionary
  • saddle function là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ saddle function trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ saddle function trong toán học
  • saddle function tiếng việt là gì ?
  • What is saddle function in english ?