route

route là gì? Ý nghĩa của từ route hành trình, con đường

  • route là gì ?

  • Ý nghĩa của từ route là gì ?
  • route là gì trong toán học ?
  • route dịch
  • route dictionary
  • route là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ route trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ route trong toán học
  • route tiếng việt là gì ?
  • What is route in english ?