rotation

rotation là gì? Ý nghĩa của từ rotation phép quay, sự quay

  • rotation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ rotation là gì ?
  • rotation là gì trong toán học ?
  • rotation dịch
  • rotation dictionary
  • rotation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ rotation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ rotation trong toán học
  • rotation tiếng việt là gì ?
  • What is rotation in english ?