rotation about a line

rotation about a line là gì? Ý nghĩa của từ rotation about a line phép quay quanh một đường

  • rotation about a line là gì ?

  • Ý nghĩa của từ rotation about a line là gì ?
  • rotation about a line là gì trong toán học ?
  • rotation about a line dịch
  • rotation about a line dictionary
  • rotation about a line là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ rotation about a line trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ rotation about a line trong toán học
  • rotation about a line tiếng việt là gì ?
  • What is rotation about a line in english ?