rotating disk

rotating disk là gì? Ý nghĩa của từ rotating disk đĩa quay

  • rotating disk là gì ?

  • Ý nghĩa của từ rotating disk là gì ?
  • rotating disk là gì trong toán học ?
  • rotating disk dịch
  • rotating disk dictionary
  • rotating disk là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ rotating disk trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ rotating disk trong toán học
  • rotating disk tiếng việt là gì ?
  • What is rotating disk in english ?