rooted

rooted là gì? Ý nghĩa của từ rooted top.có gốc

  • rooted là gì ?

  • Ý nghĩa của từ rooted là gì ?
  • rooted là gì trong toán học ?
  • rooted dịch
  • rooted dictionary
  • rooted là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ rooted trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ rooted trong toán học
  • rooted tiếng việt là gì ?
  • What is rooted in english ?