root-mean-square error

root-mean-square error là gì? Ý nghĩa của từ root-mean-square error sai số [quân phương, tiêu chuẩn]

  • root-mean-square error là gì ?

  • Ý nghĩa của từ root-mean-square error là gì ?
  • root-mean-square error là gì trong toán học ?
  • root-mean-square error dịch
  • root-mean-square error dictionary
  • root-mean-square error là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ root-mean-square error trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ root-mean-square error trong toán học
  • root-mean-square error tiếng việt là gì ?
  • What is root-mean-square error in english ?