root-mean-square deviation

root-mean-square deviation là gì? Ý nghĩa của từ root-mean-square deviation độ lệch tiêu chuẩn

  • root-mean-square deviation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ root-mean-square deviation là gì ?
  • root-mean-square deviation là gì trong toán học ?
  • root-mean-square deviation dịch
  • root-mean-square deviation dictionary
  • root-mean-square deviation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ root-mean-square deviation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ root-mean-square deviation trong toán học
  • root-mean-square deviation tiếng việt là gì ?
  • What is root-mean-square deviation in english ?