rolling moment

rolling moment là gì? Ý nghĩa của từ rolling moment mômen nghiêng

  • rolling moment là gì ?

  • Ý nghĩa của từ rolling moment là gì ?
  • rolling moment là gì trong toán học ?
  • rolling moment dịch
  • rolling moment dictionary
  • rolling moment là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ rolling moment trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ rolling moment trong toán học
  • rolling moment tiếng việt là gì ?
  • What is rolling moment in english ?