rolling friction

rolling friction là gì? Ý nghĩa của từ rolling friction ma sát lăn

  • rolling friction là gì ?

  • Ý nghĩa của từ rolling friction là gì ?
  • rolling friction là gì trong toán học ?
  • rolling friction dịch
  • rolling friction dictionary
  • rolling friction là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ rolling friction trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ rolling friction trong toán học
  • rolling friction tiếng việt là gì ?
  • What is rolling friction in english ?